Hvad omfatter en miljøgodkendelse

Et havbrug er en ”Listevirksomhed” i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og GodkendelsesbekendtgørelseN

Miljøforhold

Foder

 • Nedre grænse energiindhold
 • Øvre grænse for N og P
 • Øvre grænse for kg foder pr. kg fisk

BAT

 • Net
 • Foder
 • Medicin

Sygdomskontrol

 • Virusfri (VHS og IHN)
 • Vaccinationspligt
 • Tilkaldepligt dyrlæge

Udledning af næringsstoffer

 • Øvre grænse tons N & P pr år
 • (Kompensationsopdræt)
 • Øvre grænse for N, P og organisk stof; kg pr. tons fisk
 • Ingen væsentlige effekter på bundsediment

Udledning af medicin, hjælpestoffer

 • Øvre grænse for kobber i vandet
 • Øvre grænse for anvendt kobber
 • Øvre grænse for kobber i bundsediment
 • Øvre grænse for antibiotika i vandet ved behandling
 • Ingen opbygning af kobber og antibiotika i bundsediment over længere tid

Indretning og drift

Rammer

 • Fiskeart
 • Typer af opdrætsnet
 • Indretning
 • Opbevaring
 • Affaldshåndtering
 • Døde fisk og bløgning

Egenkontrol

 • Sedimentprøver
 • Video af bunden
 • Iltindhold (dagligt)
 • Faunaovervågning
 • Daglig driftsjournal

Redegørelser

 • Inden året starter
 • Midtvejs
 • Årsopgørelse

Uheld, havari

 • Eftersyn af net
 • Beredskabsplan