Indsats på vandkvalitet

Fremtidens Havbrug forpligter sig til:

Kort sigt (0-5 år)

  • 100% reduktion af tilførsel af N og P til vandplansområder fra havbrug

Lang sigt (5-10 år)

  • 100% reduktion af tilførsel af N og P til vandplansområde tillige fra ferskvandsdambrug (sættefisk)

Virkemidler på kort sigt i Danmark

  • Dokumenterede marine virkemidler
  • Kompensationsopdræt (som muslinger og sukkertang), andre midler (som ålegræs og stenrev)
  • Opkøb af dyrket land til skov og natur, vådområder
  • Samarbejde med kommuner, myndigheder, forskningsinstitutioner, NGO’er

Virkemidler på lang sigt

  • Foderoptimering
  • Avlsprogram for højere næringsstofeffektivitet
  • Aquaponics (fisk + grøntsager, landbaseret)
  • Samarbejde med udviklingskonsortium ”BALSA”