VVM – Et krav til godkendelse

Hvad dækker VVM

 • Vandrammedirektivet
 • Vandplanerne
 • Havstrategidirektivet
 • HELCOM konventionen
 • Danmarks Havstrategi
 • Habitatskonsekvensvurdering
 • Fuglebeskyttelsesdirektivet
 • Habitatdirektivet
 • Natura 2000
 • Øvrig menneskelig aktivitet (erhverv, rekreative formål)

VVM udarbejdes af DHI

 • Samme modeller er fundamentet i vandområdeplanerne
 • Benyttes i dag til at fastsætte indsatsbehov og økologisk tilstand

Hvordan beregnes miljøeffekter

 • I havbrugsområdet
 • 0-3 km
 • Over 3 km
 • Over landegrænse